چكيده‌اي از زندگي علامه آیت الله سید محمد علی کاظمینی بروجردی
به همراه دادخواستي از سوی خانواده آن مرجع شهید
۱۳۸۷ مرداد ۱۱, جمعه
احتراما، بازماندگان آيت الله سيد محمد علي كاظميني بروجردي از نهادهای حقوق بشري تقاضا دارند تا بر اساس اسناد مندرج در این دادخواست، پرونده قتل آن مرجع مظلوم و همسرشان، ‌فاطمه نخي را دنبال نمایند.